Vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh Bình Thuận

Vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Vị trí và chức năng:

- Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Nhà hát) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng. Nhà hát chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức, biên chế và hoạt động; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Nhà hát có chức năng giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình nghệ thuật và tổ chức biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị, biểu diễn doanh thu đáp ứng nhu cầu hưởng thụ giải trí về văn hóa - nghệ thuật của nhân dân trong và ngoài tỉnh; tổ chức nghiên cứu nhằm bảo tồn và phát triển nghệ thuật dân gian của các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; tham gia công tác đào tạo đội ngũ sáng tác, nghệ sĩ, diễn viên về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình hoạt động hàng năm của Nhà hát trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức, nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nghệ thuật dân gian các dân tộc trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của Nhà hát.

- Xây dựng các chương trình nghệ thuật trên cơ sở tập hợp chất liệu nghệ thuật dân gian các dân tộc trong tỉnh, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới để xây dựng phong cách biểu diễn riêng của Nhà hát vừa phù hợp với định hướng văn hóa - văn nghệ của Đảng, vừa phù hợp với nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng; qua đó kết hợp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tổ chức hoạt động biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến cũ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, hải đảo góp phần cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân trong tỉnh.

- Tổ chức biểu diễn giao lưu nghệ thuật, biểu diễn có thu ở các tỉnh, thành phố trong nước theo quy chế hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, qua đó giới thiệu bản sắc văn hóa nghệ thuật đặc trưng của quê hương Bình Thuận đến với công chúng trong cả nước.

- Tổ chức đào tạo đội ngũ sáng tác, nghệ sĩ, diễn viên về kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ mang tính kế thừa, kể cả đào tạo về lý luận chính trị.

- Hướng dẫn, giúp đỡ phong trào nghệ thuật quần chúng cho các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh về xây dựng các chương trình, tiết mục tham gia các Hội diễn văn nghệ quần chúng và thực hiện việc đào tạo về nghiệp vụ biểu diễn ca múa nhạc cho các địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Nhà hát được phép thu tiền bán vé khi tổ chức các buổi biểu diễn để trang trải các chi phí trong quá trình từ sáng tác đến biểu diễn và các chi phí khác theo quy định của Nhà nước; ký kết hợp đồng quảng cáo với các cơ quan, đơn vị thông qua hình thức biểu diễn nghệ thuật.

- Nhà hát được phép hoạt động biểu diễn trong và ngoài nước theo các chương trình giao lưu trao đổi văn hóa nghệ thuật theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Được cử cán bộ, viên chức, diễn viên đi tham quan, học tập ở nước ngoài theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

- Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết; chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất cho cấp thẩm quyền theo quy định.

- Thực hiện công tác quản lý về tổ chức, cán bộ, viên chức; quản lý tài chính, tài sản của Nhà hát theo quy định của Nhà nước và phân cấp của UBND tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo yêu cầu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của UBND tỉnh giao.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây